OCP przewoźnika to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni przedsiębiorców transportowych przed roszczeniami osób trzecich wynikłymi z naruszenia przez nich prawa, w czasie wykonywania przewozu.

Kto musi mieć polisę OCP

Polisa OCP przewoźnika obejmuje szkody wynikłe z działalności przewoźnika, np. wypadki drogowe, uszkodzenie towaru w trakcie przewozu, szkody wyrządzone osobom trzecim czy szkody na terenie stacji i innych miejsc związanych z przewozem.

Przedsiębiorca transportowy, który wykonuje przewozy drogowe lub innej formy transportu, jest zobowiązany do posiadania polisy OCP przewoźnika, która zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich i pomaga pokryć koszty naprawienia szkody.

W Polsce, obowiązek posiadania polisy OCP przewoźnika wynika z przepisów ustawy Prawo Przewozowe. Przedsiębiorcy transportowi wykonujący przewozy drogowe lub innej formy transportu, są zobowiązani do posiadania polisy OCP przewoźnika.

Brak posiadania polisy OCP przewoźnika może skutkować sankcjami administracyjnymi, takimi jak kary finansowe czy zakaz wykonywania działalności transportowej. Dlatego przedsiębiorcy transportowi muszą pamiętać o obowiązku posiadania polisy OCP przewoźnika i regularnym jej odnawianiu, aby uniknąć sankcji administracyjnych i zabezpieczyć swoją działalność.

Jak sprawdzić czy przewoźnik ma OCP

Można sprawdzić, czy przewoźnik posiada OCP przewoźnika, np. przez sprawdzenie dokumentów przewozowych lub poprzez kontakt z ubezpieczycielem przewoźnika.

Dokumenty przewozowe, takie jak listy przewozowe czy faktury VAT, powinny zawierać informacje o posiadanej przez przewoźnika polisie OCP, np. numer polisy, datę ważności, zakres ubezpieczenia, nazwę ubezpieczyciela.

Można również skontaktować się z ubezpieczycielem przewoźnika i zapytać o posiadanie przez niego polisy OCP przewoźnika. W tym celu należy podać imię i nazwisko przewoźnika oraz numer rejestracyjny pojazdu lub numer NIP firmy.

W Polsce, w celu upewnienia się, czy przewoźnik posiada polisę OCP przewoźnika, można również skorzystać z publicznie dostępnej bazy danych Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z bazy danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W bazie danych można sprawdzić informacje o rejestracji działalności gospodarczej przewoźnika oraz o posiadaniu przez niego polisy OCP przewoźnika.

W przypadku szkody wyrządzonej przez przewoźnika, należy niezwłocznie zgłosić roszczenie z tytułu polisy OCP (odpowiedzialność cywilna posiadacza) przewoźnika do ubezpieczyciela przewoźnika.

Zgłoszenie szkody OCP

Aby złożyć zgłoszenie szkody, należy skontaktować się z ubezpieczycielem przewoźnika i przesłać mu niezbędne dokumenty, takie jak:

  1. Dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu (np. list przewozowy, umowa przewozu, faktura VAT);
  2. Dokumenty potwierdzające powstanie szkody, takie jak zdjęcia uszkodzonego towaru, protokół oględzin, dokumenty przyjęcia towaru, faktury, itp.;
  3. Dokumenty potwierdzające wysokość poniesionej szkody, takie jak kalkulacje kosztów naprawy, wyceny rzeczoznawców, faktury za koszty wynajmu zastępczego itp.

Ubezpieczyciel przeprowadzi weryfikację zgłoszonej szkody i w ciągu określonego w umowie czasu podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania lub jego odmowie.

Ważne jest, aby zgłosić szkodę w ciągu określonego w umowie czasu, aby uniknąć ewentualnych problemów z wypłatą odszkodowania. W przypadku wątpliwości lub pytań, należy skontaktować się z przedstawicielem ubezpieczyciela lub brokerem ubezpieczeniowym, którzy pomogą w zgłoszeniu szkody i rozwiązaniu ewentualnych problemów.

Dodatkowe ubezpieczenia do polisy OCP

Istnieją dodatkowe opcje ubezpieczenia, które można dołączyć do polisy OCP (odpowiedzialność cywilna posiadacza) przewoźnika, aby zwiększyć zakres ochrony.

Przykładowe opcje to:

  1. Ubezpieczenie OC przewoźnika za przewozy międzynarodowe – chroni przed roszczeniami osób trzecich w przypadku przewozów zagranicznych.
  2. Ubezpieczenie OC przewoźnika za przewozy towarowe – obejmuje szkody związane z transportem towarów, takie jak uszkodzenia, kradzieże czy zagubienia towarów.
  3. Ubezpieczenie AC (autocasco) – obejmuje szkody wyrządzone własnemu pojazdowi przewoźnika, np. w wyniku wypadku, kradzieży czy zniszczenia.
  4. Ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) kierowców – zapewnia ochronę kierowcom pojazdów przewoźnika w razie wypadku lub innego zdarzenia losowego.
  5. Ubezpieczenie od ryzyka przestoju – chroni przedsiębiorcę transportowego przed kosztami, które ponosi w przypadku niezdolności do wykonywania przewozów, np. w wyniku awarii lub uszkodzenia pojazdu.

Każda z tych opcji ubezpieczenia ma określony zakres ochrony i koszt składki ubezpieczeniowej, który zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj wykonywanej działalności, wielkość floty pojazdów, zakres ubezpieczenia oraz ryzyko związane z prowadzoną działalnością. Przedsiębiorca transportowy powinien dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i ocenić ryzyka, aby wybrać odpowiednie opcje ubezpieczenia.

Gdzie kupić najlepsze OCP

OCP
OCP

Wybór najlepszej oferty ubezpieczeniowej zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji przedsiębiorcy transportowego.

Jednym z najlepszych sposobów na wybór odpowiedniej polisy OCP przewoźnika jest skorzystanie z usług specjalistów – brokerów ubezpieczeniowych, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie ubezpieczeń dla branży transportowej. Broker ubezpieczeniowy pomoże w wyborze najlepszej oferty, zgodnej z potrzebami i możliwościami finansowymi przedsiębiorcy transportowego.

Przed wyborem konkretnego ubezpieczyciela warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i ocenić ryzyka związane z prowadzoną działalnością, aby wybrać najlepszą ofertę ubezpieczeniową.