Ubezpieczenie OCP co to?

Ubezpieczenie OCP co to?

Ubezpieczenie OCP co to? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może obejmować uszkodzenie lub całkowitą utratę towaru w wyniku wypadku, stłuczenia, nie zabezpieczenia towaru na przyczepie, pożaru lub próby kradzieży. Może również obejmować utratę towaru w wyniku kradzieży, w tym na parkingu niestrzeżonym. Dzieje się tak pod warunkiem rozszerzenia polisy o klauzulę dodatkową – w przeciwnym razie Towarzystwo Ubezpieczeniowe zezwala na parkowanie tylko na parkingu strzeżonym, oświetlonym i monitorowanym.

Odszkodowania nie dostaniemy również za rażące niedbalstwo kierowcy, np. pozostawienie towaru bez nadzoru oraz otwartego i niezabezpieczonego pojazdu. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również pewien okres czasu. W tym przypadku jest to okres od momentu przejęcia ładunku przez przewoźnika do momentu dostarczenia go do miejsca przeznaczenia. Dodatkowo ubezpieczyciel może pokryć straty pieniężne wynikające z opóźnienia w dostawie (zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o transporcie).

Zakres polisy OCP

Suma polisy OCP przewoźnika musi pokrywać 100% wartości towaru. W przeciwnym razie będziemy musieli dopłacić różnicę osobom, które mają wobec nas roszczenia, a to może wpłynąć na wyniki finansowe firmy. Musimy znać dokładny zakres naszego ubezpieczenia. Nigdy nie powinniśmy płacić za transport towarów, których nie ma na liście przewozowym, bo w razie wypadku oficjalnie ich tam nie było. Ubezpieczyciele nie uwierzą nam na słowo – gdyby tak było, często padaliby ofiarą oszustwa ubezpieczeniowego. Przewożąc naprawdę cenne i łatwo ulegające zniszczeniu towary, musimy odpowiednio zabezpieczyć ładunek.

W niektórych przypadkach konieczne jest wykupienie rozszerzenia polisy, aby ubezpieczenie w ogóle obejmowało towar. Zakres polisy powinien być dostosowany do specyfiki działalności danej firmy transportowej; powinien uwzględniać rodzaj przewożonych towarów, obszar terytorialny przewozów, fakt, czy firma transportowa korzysta z podwykonawców, a także wielkość posiadanej floty.

Oprócz szkody w towarze, polisa OC może zawierać szereg klauzul dodatkowych, które pokrywają dodatkowe koszty, takie jak koszt uprzątnięcia po szkodzie czy koszt utylizacji mienia. Polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika przeznaczona jest dla firm transportowych, które zajmują się przewozem towarów od dostawcy do odbiorcy. Firma taka m.in. przygotowuje ładunek do transportu i niezbędne dokumenty przewozowe, ubezpiecza ładunek i załatwia formalności celne. Zakres działalności spedycyjnej jest znacznie szerszy niż ten ściśle związany z przewozem towarów czy pośrednictwem w przewozie towarów.

Poznaj koniecznie:

Suma ubezpieczenia OCP

Ubezpieczenie OCP co to?
Ubezpieczenie OCP co to?

Jeśli chodzi o odpowiedzialność przewoźnika w transporcie krajowym, to zgodnie z Prawem przewozowym przewoźnik odpowiada do wartości ładunku, więc ograniczenie, o którym pisałem wyżej nie ma zastosowania. Jeśli chodzi o szkody w towarze, to odpowiedzialność przewoźnika opiera się na wartości przewożonego towaru. Przewoźnik odpowiada również za szkody spowodowane nieterminową dostawą towaru, ale odpowiedzialność ta jest ograniczona ustawą o transporcie do dwukrotnej wartości przewoźnego.

Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia w tym ubezpieczeniu należy wziąć pod uwagę wartość przewożonego towaru oraz odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie. Istotne znaczenie przy ustalaniu sumy ubezpieczenia mają kraje, do których lub przez które przewożone są towary. Dotyczy to zwłaszcza krajów wysokiego ryzyka, czyli Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i innych krajów powstałych z byłego ZSRR. Jest to inny obszar celny, co oznacza, że w przypadku uszkodzenia towaru przewoźnik narażony jest na obciążenie należnościami celnymi. Jeżeli więc ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ ma funkcjonować w tych krajach, suma ubezpieczenia powinna być odpowiednio powiększona o należności celne, które mogą być nałożone na przewoźnika – oczywiście pod warunkiem, że ubezpieczenie obejmuje również należności celne płacone przez przewoźnika.

Jakie powinno być ubezpieczenie OCP

Podstawowe elementy, które składają się na dobrą polisę OCP to przede wszystkim dobra, odpowiednio wysoka suma gwarancyjna. Suma gwarancyjna, bardzo często w formie łączonej na jedno i wszystkie zdarzenia, jest bardzo słabym zabezpieczeniem. Po szkodzie suma gwarancyjna dość szybko się wyczerpuje, pozostawiając przewoźnika praktycznie bez ochrony. W takiej sytuacji jedynym wyjściem dla przewoźnika jest albo wykupienie dodatkowej polisy, albo pokrycie kosztów naprawy z własnej kieszeni. Dlatego najlepiej jest wykupić polisę z wysoką sumą ubezpieczenia. Kolejnym ważnym elementem jest udział własny. Udział własny powinien być podany kwotowo, a nie procentowo. Należy pamiętać, że w przypadku niewielkich szkód podana kwota może być niewspółmiernie wysoka, ale w przypadku wysokich kosztów naprawy szkody może okazać się zbawienna dla przewoźnika. Ubezpieczenie OCP służy dobru przewoźników, którzy są dodatkowo zabezpieczeni na wypadek zdarzeń losowych. Mają oni pewność, że ich firma będzie mogła dalej prosperować.